โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

5 กันยายน 2566 635 ครั้ง

บรรยากาศ การสอบ BUU-CET U ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

          บรรยากาศการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี BUU-CET U ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิต - รหัส 66,65,64 และ 63
วันจันทร์ที่ 4 - วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 วันละ 5 รอบ
เวลา - 09.00 – 10.00 น./10.30 – 11.30 น./
13.00 – 14.00 น./14.15 – 15.15 น./ 15.30 – 16.30 น.
จัดสอบโดยสถาบันภาษา ศูนย์บริการวิชาการด้านภาษา อำนวยความสะดวกจัดสถานที่สอบโดยกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P-310 และ ห้อง P-311 อาคารผาสุข กุลละวณิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun