โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

9 มิถุนายน 2566 572 ครั้ง

ผนึกกำลังผลักดันสมุนไพรท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดจันทบุรี

ม.บูรพา จันทบุรี เดินหน้า ผนึกกำลังพัฒนาประเด็น Agri-Technology และ Longevity Food and Herb ภายใต้กิจกรรม Chanthaburi Gastronomy Tourism         
          ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมผนึกกำลังพัฒนาประเด็น Agri-Technology และ Longevity Food and Herb ภายใต้กิจกรรม “Chanthaburi Gastronomy Tourism” ในการขับเคลื่อนการนำพืชสมุนไพรสำคัญในท้องถิ่น ผลักดันสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ การวางแนวทางการพัฒนาอาหาร และสมุนไพรไทยในอนาคต 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร WiNS อย่างอบอุ่น

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711
ผู้ตรวจใบบอกข่าว : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.1109
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด