โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
8 พฤษภาคม 2566 403 ครั้ง

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566รายละเอียดดังนี้
1. สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ : Computer Architecture and Design
2. เลือกได้...ไม่เสียชาติเกิด
3. ไวยากรณ์อังกฤษฉบับมาตรฐาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee