โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการช่วงก่อนสอบและช่วงสอบปลายภาค
20 กุมภาพันธ์ 2566 49 ครั้ง

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการช่วงก่อนสอบและช่วงสอบปลายภาค

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการช่วงสอบปลายภาคระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม - ๒ เมษายน  ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐- ๒๑.๐๐ น. บริเวณพื้นที่โซน L    ชั้น ๑ผู้ส่งข่าวประกาศ : นายอภิเชษฐ์ ทองสุพรรณ์ โทรภายใน.4009
 

ผู้ประกาศข่าว : Apiches Thongsupun