โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

3 มีนาคม 2562 168 ครั้ง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาจาก TUMSAT

          คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาจาก Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) และนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล ในระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นักศึกษาจาก TUMSAT จำนวน ๔ คน ร่วมทำกิจกรรมกับนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ของคณะเทคโนโลยีทางทะเล ซึ่งประกอบด้วยการทำผลิตภัณฑ์สบู่จากสารสกัดที่มาจากทะเล การศึกษาสัตว์ทะเล ไม่มีกระดูกสันหลัง การใช้สารสกัดจากไม้ป่าชายเลนในการต้านจุลชีพ การแล่นเรือใบ ทัศนศึกษาที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศึกษาดูงานการใช้อาชีพทางเลือกด้านการท่องเที่ยวชุมชนมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรประมงที่ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun