โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม ENDNOTE & Turnitin
19 มกราคม 2566 121 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม ENDNOTE & Turnitin

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (EndNote) และการตรวจสอบการลอกผลงานทางวิชาการ (Turnitin) ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-16.30 น. ห้อง P312 ชั้น 3 อาคารผาสุข กุลละวณิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจำรัส ศรีลือ โทร.039-310000 ต่อ 4010


ผู้ส่งข่าวประกาศ : นางสาวจำรัส  ศรีลือ โทรภายใน.4010
 

ผู้ประกาศข่าว : Jumrus Srilue