โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
27 ธันวาคม 2565 121 ครั้ง

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล

อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีทางทะเล
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น

กรรมการสภาวิชาการ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565ขอบคุณข้อมูล : รศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun