โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

21 กันยายน 2565 512 ครั้ง

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

          วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี โดย นายธิติ เอกบุญยืน ประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และ นายมานพ วีระอาชากุล รองประธานคณะที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดจันทบุรี ลงนามเป็นพยานในพิธีการสร้างความร่วมมือของสองหน่วยงานในครั้งนี้ เพื่อการนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ การวิจัย ของทั้งสองหน่วยงานมาร่วมกันดำเนินการเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมของพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีในโครงการ Eastern Thailand Food Valley โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun