โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

27 กรกฎาคม 2565 119 ครั้ง

ครบรอบ ๓๘ ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

          เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และในฐานะประธานกรรมการประจำสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล เดินทางเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครบรอบ ๓๘ ปี (วันที่ ๒๔ กรกฎาคม) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล ให้การต้อนรับ
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมปล่อยปลาหมอทะเลลงตู้ปลาใหญ่ (Bigtank) ด้วย

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun