โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การสืบค้นวิทยานิพนธ์ ผ่านฐานข้อมูล ThaiLIS แบบฉบับเต็ม
12 กรกฎาคม 2565 680 ครั้ง

การสืบค้นวิทยานิพนธ์ ผ่านฐานข้อมูล ThaiLIS แบบฉบับเต็มการใช้งานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Thailis เป็นการจัดเก็บ และแสดงเอกสารในรูปแบบฉบับเต็ม (Full text)  โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบฉบับเต็มที่ต้องการ เข้าใช้งานผ่านลิงค์ : https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร.039-310000 ต่อ 4009-4011
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอภิเชษฐ์ ทองสุพรรณ์ โทร.4009

ผู้ประกาศข่าว : Apiches Thongsupun