โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
1 กรกฎาคม 2565 112 ครั้ง

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

เรียน ผู้ใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
          ตามที่ท่านได้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตามรายการที่ได้ยืมไปแล้วนั้น บัดนี้ได้เกินระยะเวลากำหนดส่งแล้ว ห้องสมุดจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการนำทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวมาคืนในวันและเวลาทำการ เพื่อไม่ให้ค่าปรับเกินกำหนดส่งเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น 
งานห้องสมุด ได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้ทางอีเมล์
          สำหรับนิสิต >>>รหัสนิสิต@go.buu.ac.th ตรวจสอบที่ เข้าสู่ระบบ gmail
          สำหรับอาจารย์และบุคลากร >>>ชื่อบัญชีผู้ใช้@buu.ac.th / ชื่อบัญชีผู้ใช้@go.buu.ac.th ตรวจสอบที่ เข้าสู่ระบบ gmail สมาชิกทุกท่าน สามารถตรวจสอบเมล์ตนเอง โดยใช้รหัสผ่าน เดียวกันกับที่ใช้เข้าระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์หรืองานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.039-310000 ต่อ 4113)
          **ขออภัยหากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว >>>>>ง่ายๆ ก่อนครบกำหนด ยืมต่อผ่านระบบได้อีก 1 ครั้ง เพียงสมาชิกเข้าระบบ Web OPAC ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เลือกเมนูยืม-คืน และเลือก ยืมต่อ ก็สามารถยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานห้องสมุด โทร.039-310000 ต่อ 4009-11

ผู้ส่งข่าว นางสาวจำรัส  ศรีลือ โทร.4010
 

ผู้ประกาศข่าว : Jumrus Srilue