โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์
28 มิถุนายน 2565 487 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การทะเล
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565
 
ขอบคุณภาพ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun