โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
22 มิถุนายน 2565 220 ครั้ง

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

     ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา เลขที่ตำแหน่ง ๑๗๔-๒๕๔๖ วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร นั้น 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสมัคร
ได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
     ๑. สมัครด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี
     ๒. สมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการ ชำระเงินค่าสมัคร ที่โอนเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชี  “มหาวิทยาลัยบูรพา”  เลขที่บัญชี ๒๐๔-๑-๘๕๗๒๗-๗  มายัง e-mail: parichat@go.buu.ac.th  
 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔  

ผู้ส่งข่าวประกาศ
คุณปาริฉัตร ฉิมพลี โทร. ๑๑๑๔

ผู้ประกาศข่าว : Parichat Chimplee