โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประเภทรับตรงทั่วประเทศ   TCAS’65 รอบ 4
26 พฤษภาคม 2565 304 ครั้ง

ประเภทรับตรงทั่วประเทศ TCAS’65 รอบ 4

ประเภทรับตรงทั่วประเทศ   TCAS’65 รอบ 4
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่  0484/2565
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS  รอบ 4  
ประเภทรับตรงทั่วประเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2565
------------------------------------
1.  ปฏิทินการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.  ผู้ที่จะสมัครฯ ต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 65
------------------------------------
1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  
     1.  ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผ่านการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า ยกเว้น  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี  คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว  คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว รับวุฒิเทียบเท่า ต้องมีคะแนนสอบตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด)
     2.  ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน  GAT  และ  PAT  ที่ยังไม่หมดอายุ
     3.  มีความประพฤติเรียบร้อย  
     4.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     5.  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหัสนิสิต  65  
     6.  มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด
2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร  และการเตรียมตัวในการสอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
3.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาและรายละเอียดรหัสวิชา  GAT / PAT
    3.1  องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
        การพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์
        (1)  GPAX  (6  ภาคเรียน)                        ร้อยละ    0-10
        (2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT                    ร้อยละ    0-100
        เกณฑ์การรับเข้าศึกษา  ทุกสาขาวิชา/ทุกหลักสูตร
        (1)  GPAX  (6  ภาคเรียน)                        ร้อยละ    0-10
        (2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT                    ร้อยละ    0-100
        (3)  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย                    ผ่าน/ไม่ผ่าน
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด
    3.2  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  โดยใช้รูปแบบ  ดังนี้
          3.2.1  ประมวลผลคะแนนจาก  GPAX และ GAT/PAT  ให้เป็นคะแนนรวม  100  เปอร์เซ็นต์
          3.2.2  เรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา  จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด
    3.3  ในวันสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หากตรวจสอบแล้วพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  หรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
    3.4  การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  และประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับที่ได้ประกาศไว้  หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกำหนดไว้  และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
    3.5  รายละเอียดรหัสวิชาสอบ  GAT / PAT
        รหัส  85  GAT  ความถนัดทั่วไป                          
        รหัส  77  PAT  7.1  ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
        รหัส  71  PAT  1  ความถนัดทางคณิตศาสตร์              
        รหัส  78  PAT  7.2  ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
        รหัส  72  PAT  2  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์              
        รหัส  79  PAT  7.3  ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
        รหัส  73  PAT  3  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์         
        รหัส  80  PAT  7.4  ความถนัดทางภาษาจีน
        รหัส  74  PAT  4  ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   
        รหัส  81  PAT  7.5  ความถนัดทางภาษาอาหรับ
        รหัส  75  PAT  5  ความถนัดทางวิชาชีพครู              
        รหัส  82  PAT  7.6  ความถนัดทางภาษาบาลี
        รหัส  76  PAT  6  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์        
        รหัส  83  PAT  7.7  ความถนัดทางภาษาเกาหลี
4.  การสมัครคัดเลือก
    4.1  ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไปทางเว็บไซต์  ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
    4.2  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
    4.3  กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ  ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา
ระหว่างวันที่  25  พฤษภาคม  ถึงวันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  
    4.4  การสมัครทางอินเตอร์เน็ต  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ
มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
    4.5  หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์  และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
หมายเหตุ  1.  ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้ง  มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
                2.  ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบำรุงมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)  ภาคเรียนละ 10,000 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
    5.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
    5.2  นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์  ระหว่างวันที่  25  พฤษภาคม  ถึงวันที่  3  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565  จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.)
หมายเหตุ  -  ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้ง  มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
                -  มหาวิทยาลัยบูรพา  จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
          6.1  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ
          6.2  หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่  25  พฤษภาคม 
ถึงวันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  หากพ้นกำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้
7.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
    7.1  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ครั้งที่ 1 ) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565
    7.2  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ครั้งที่ 2 ) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
8.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
    8.1  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ครั้งที่ 1 ) วันที่ 8 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
    8.2  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ครั้งที่ 2 ) วันที่ 18 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์  ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หากไม่ต้องการเข้าศึกษาไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
          มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาหรือระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
10.  การสอบสัมภาษณ์
          มหาวิทยาลัยบูรพา  กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  พร้อมหลักฐานดังนี้ (รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ จะประกาศ ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
     -  ใบสมัคร ที่ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว
     -  ใบแสดงผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6  (6 ภาคเรียน)
     -  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
     -  สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลต่างด้าว)
12.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
          มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
13.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
          13.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
          13.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
14.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
        ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่  23-24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11 , มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon