โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
9 พฤษภาคม 2565 จัดซื้อ/จัดจ้าง/จำหน่ายครุภัณฑ์

ผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

ผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ปรับปรุงศูนย์กีฬา-พื้นที่
8 เมษายน 2565 จัดซื้อ/จัดจ้าง/จำหน่ายครุภัณฑ์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงศูนย์กีฬา-พื้นที่

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-ปรับปรุงศูนย์กีฬา-พื้นที่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
8 มีนาคม 2565 จัดซื้อ/จัดจ้าง/จำหน่ายครุภัณฑ์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน้า 1 จาก 1