โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี เปิดให้เช่าพื้นที่
5 กรกฎาคม 2564 จัดซื้อ/จัดจ้าง/จำหน่ายครุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี เปิดให้เช่าพื้นที่

มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี เปิดให้เช่าพื้นที่

หน้า 1 จาก 1