:::::::::::: หน้าแรก :::::::::::: ประวัติและผลงาน :::::::::::: รายวิชาที่สอน :::::::::::: โครงงานนิสิต ::::::::::::
ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล
Tachanat Bhatrasataponkul


Email: tachanat@buu.ac.th; tachanat@coaps.fsu.edu
Official Site: http://coaps.fsu.edu/~tachanat/
Official Site: http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~tachanat/
Blog: http://tachanat.blogspot.com/
Blog: https://www.facebook.com/tachanat
ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล
การศึกษา

ปริญญาเอก (สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา (อยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์)
ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

พลศาสตร์ของไหลเชิงธรณีฟิสิกส์
สมุทรศาสตร์เขตขั้วโลก (มหาสมุทรอาร์กติก)
สมุทรศาสตร์เขตร้อน (มหาสมุทรแปซิฟิก, มหาสมุทรอินเดีย)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชั้นอากาศและผิวน้ำทะเล
ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
อุตุนิยมวิทยาเขตร้อน (ลมมรสุม, เอลนีโญ่-ลานีญ่า, พายุหมุนเขตร้อน)
การพยากรณ์ด้วยแบบจำลองเชิงตัวเลข
การสำรวจระยะไกลทางทะเลและชายฝั่ง
ภูมิสารสนเทศและสถิติเชิงพื้นที่

เกียรติประวัติและรางวัล

ทุนรัฐบาลไทย (กระทรวงวิทย์ฯ) ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2551
ทุนรัฐบาลไทย (กระทรวงวิทย์ฯ) ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2548
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน ปี 2547
โครงการมิตรภาพเยาวชนอาเซียน-ญี่ปุ่น ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2004
ค่ายเยาวชนนานาชาติเอเปค ปี 2003
ค่ายเยาวชนนานาชาติยูเนสโก ปี 2002

Professional Training

22-26 Sep 2014
NASA JPL Summer School "Using Satellite Observations to Advance Climate Models"
California Institute of Technology, Keck Institute for Space Studies, Pasadena, CA, USA

9-18 Jun 2014
Alpine Summer School "Dynamics, Stochastics and Predictability of the Climate System"
Valsavarenche, Valle d'Aosta, Italy

9-20 Sep 2013
DAMTP Summer School "Fluid Dynamics of Sustainability and the Environment"
Ecole Polytechnique, Paris, France

25-30 Jul 2010
MOMSEI Summer School "Monsoon Onset Monitoring and Its Social-Ecosystem Impact"
The First Institute of Oceanography (FIO), Qingdao, China

1-5 Nov 2008
NOWPAP Training Course on Remote Sensing Data Analysis
Cheju National University, Jeju, South Korea

Other Selected Training Courses
= Agricultural Meteorology
= Advanced Time Series Analysis
= Statistical Implementation with R
= Radioactivity in Marine Ecosystem and Its Applications
= Wetland Ecology and Management in the Lower Mekong Basin
= Economic Valuation Technique of Marine and Coastal Resources
= Ecosystem Management using Ecopath/Ecosim
= Fishery Biology and Fisheries Management
= Ecological Modeling
= Companion Modeling
= MATLAB Optimization Techniques
= MATLAB Neural Network Implementation
= Data MiningLast Update: 5 May 2015