• คำสั่งที่ ๒๑๖๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภค ฉบับปรับปรุง