• ภาพกิจกรรม : โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ห้องสมุด ม.บูรพา วข.จันทบุรี จัดโครงการอบรม Web OPAC


    ฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC และฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้รู้จักทรัพยากรสารสนเทศ การบริการของห้องสมุด ตลอดจนรู้วิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุด และสามารถใช้เครื่องมือในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ฝ่ายห้องสมุดฯ จัดให้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง L304A ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง L304B ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 22/11/2017 เวลา 10:24:37 น. อ่าน: 119 ครั้ง