• ภาพกิจกรรม : โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม ได้เข้าศึกษาดูงาน


    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม ได้เข้าศึกษาดูงาน โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมต้อนรับ พร้อมกับแนะนำวิทยาเขตจันทบุรี เวลาต่อมา นางสาวจำรัส ศรีลือ บรรณารักษ์ แนะนำการปฏิบัติงานและระบบของฝ่ายห้องสมุด ต่อด้วย นายวินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แนะนำระบบและการแบ่งสายงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายอดิเรก นาวารัตน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา แนะนำในเรื่องของระบบงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ก่อนทุกฝ่ายจะแยกกันไปดูตามสายงานของตนเอง ในการนี้มีผู้ศึกษาดูงานกว่า ๕๐ คน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง ๓๑๓ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 04/06/2015 เวลา 15:57:17 น. อ่าน: 369 ครั้ง