• โครงการ/อบรม/กิจกรรม : งานกิจการนิสิต

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจ เสวนาในหัวข้อ “ก้าวให้นำสู่ความสำเร็จ”


       ด้วยงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจ เสวนาในหัวข้อ “ก้าวให้นำสู่ความสำเร็จ” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทัศนคติจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบความสำเร็จ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและการทำงานต่อไปในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประถมใจจิตร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้เกียรติจาก นางสาวศุภิสรา วังซ้ายและนายนฤดล นุกูลกิจ นิสิตจากคณะอัญมณี สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว
       จึงขอเรียนเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวยุภารัตน์ เสกประเสริฐ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๗๔๙๔ ๙๐๖๐ อีเมล yuparaty@buu.ac.th

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณยุภารัตน์ เสกประเสริฐ โทร.๑๗๒๗


  วันที่: 18/12/2017 เวลา 13:11:00 น. อ่าน: 237 ครั้ง