• การศึกษา : งานกิจการนิสิต

    ขอเชิญนิสิตหอพัก ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ การจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต


    ขอเชิญนิสิตหอพัก ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ "การจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต
    " ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสํานึก ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นบทบาทการมีส่วนร่วมของนิสิตหอพัก ในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ จนถึงระดับที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า สามารถนําความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันจนเป็นกิจวัตร และสามารถถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ที่ได้ให้กับผู้อื่นในวงกว้างต่อไป​"

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาวยุภารัตน์ เสกประเสริฐ 039-310000 ต่อ 1727


    วันที่: 01/08/2018 เวลา 13:31:09 น. อ่าน: 111 ครั้ง