• การศึกษา : งานกิจการนิสิต

  กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


  งานกิจการนิสิต ขอแจ้งกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
  ๑.กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ๒.กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก (กรอ.เดิม) ประเภทผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑​
  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต โทร.๑๗๒๐


  วันที่: 04/07/2018 เวลา 14:47:11 น. อ่าน: 408 ครั้ง