• การศึกษา : งานกิจการนิสิต

    ข้อมูลหอพักนิสิต สำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


    ข้อมูลหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ....................................................... คำชี้แจงของงานกิจการนิสิตนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลของงานกิจการนิสิตแก่นิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตจันทบุรี) เป็นสถานที่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดเพื่อให้นิสิตได้มีที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไกล เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและในสังคม รายละเอียดดังแนบ

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต โทร.๑๗๒๐


    วันที่: 08/06/2018 เวลา 13:17:49 น. อ่าน: 1590 ครั้ง