• การศึกษา : งานกิจการนิสิต

  การรับเงินคงเหลือค่าประกันของเสียหาย นิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2560


  นิสิตหอพัก สามารถติดต่อยื่นหนังสือแสดงความยินยอมการโอนเงินค่าประกันของเสียหาย พร้อมแนบเอกสาร ได้ระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย.2561 ณ สำนักงานประจำหอพัก
  และปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 พ.ค.2561
  โดยก่อนออกจากหอพักขอให้นิสิตดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0167/2561
  เรื่องการรับเงินคงเหลือค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณยุภารัตน์ เสกประเสริฐ โทร.1727


  วันที่: 28/02/2018 เวลา 13:41:25 น. อ่าน: 472 ครั้ง