• การศึกษา : งานกิจการนิสิต

  การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒


  การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๐)
  ๑. ให้นิสิตเข้าไปบันทึกข้อมูลการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ที่ http://affairs.buu.ac.th โดย Login เข้าสู่ระบบเลือกเมนูการใช้งาน การทหาร และเลือกหัวข้อ ผ่อนการเข้ารับราชการทหาร เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว
  ให้พิมพ์เอกสารแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ
  ๒. นำแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ ที่พิมพ์ออกมาจาก ข้อ ๑ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
  ๒.๑ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.๙) ถ่ายเอกสารหน้าหลัง (แผ่นเดียวกัน) จำนวน ๒ ฉบับ
  ๒.๒ หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) ถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ ฉบับ
  ๒.๓ ทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ ฉบับ
  ๒.๔ บัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ ฉบับ
  ๒.๕ บัตรประจำตัวนิสิต ถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ ฉบับ
  ๒.๖ หนังสือรับรองการเป็นนิสิต ฉบับจริง ๑ ฉบับและถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ (ติดต่อขอได้ที่งานวิชาการซึ่งระยะเวลาในการ
  ดำเนินการขอและติดต่อรับประมาณ ๑ อาทิตย์โดยประมาณ)
  ***รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***
  ๓. นำเอกสารทั้งหมดติดต่องานกิจการนิสิต ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ
  เพื่อที่งานกิจการนิสิตจะดำเนินการเสนอต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  ***งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี***

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุทิน ไชยฤกษ์ โทร.๑๗๐๙


  วันที่: 09/01/2018 เวลา 14:51:31 น. อ่าน: 227 ครั้ง