• การศึกษา : งานกิจการนิสิต

  การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๐)


  ๑. ให้นิสิตเข้าไปบันทึกข้อมูลการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ที่ http://affairs.buu.ac.th โดย Login เข้าสู่ระบบเลือกเมนูการใช้งาน การทหาร และเลือกหัวข้อ ผ่อนการเข้ารับราชการทหาร เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ให้พิมพ์เอกสารแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ
  ๒. นำแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ ที่พิมพ์ออกมาจาก ข้อ ๑ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
  ๒.๑ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.๙) ถ่ายเอกสารหน้าหลัง (แผ่นเดียวกัน) จำนวน ๒ ฉบับ
  ๒.๒ หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) ถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ ฉบับ
  ๒.๓ ทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ ฉบับ
  ๒.๔ บัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ ฉบับ
  ๒.๕ บัตรประจำตัวนิสิต ถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ ฉบับ
  ๒.๖ หนังสือรับรองการเป็นนิสิต จำนวน ๒ ฉบับ คือ ฉบับจริง ๑ ฉบับและถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ (ติดต่อขอได้ที่งานวิชาการ)
  ***รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***
  ๓. นำเอกสารทั้งหมดติดต่องานกิจการนิสิต ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ
  เพื่อที่งานกิจการนิสิตจะดำเนินการเสนอต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑


  วันที่: 02/11/2017 เวลา 13:27:14 น. อ่าน: 261 ครั้ง