• การศึกษา : งานกิจการนิสิต

  รับสมัครทุนการศึกษา จากหน่วยงานเอกชนภายนอก ปีการศึกษา 2560


  กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต ขอประชาสัมพันธ์รับสมัคร ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 ทุน
  1. ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
  2. ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
  3. ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
  โดยนิสิตท่านใดที่สนใจยื่นใบสมัครได้ที่
  งานสารบรรณและธุรการของคณะเทคโนโลยีทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะอัญมณี ณ ห้อง S – 104 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  ภายในวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560


  วันที่: 08/09/2017 เวลา 16:04:34 น. อ่าน: 183 ครั้ง