• การศึกษา : งานกิจการนิสิต

  กองกิจการนิสิต รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา 2560


  กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสมัครผ่านทางระบบทุนส่งเสริมการศึกษาในเว็บไซต์กองกิจการนิสิต >>> ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต^^
  ในระหว่างวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
  โดยนิสิตสามารถ ยื่นใบสมัครได้งานสารบรรณและธุรการ
  >คณะเทคโนโลยีทางทะเล
  >>คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์
  >>>และคณะอัญมณี
  เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง S – 104 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

  งานสารบรรณและธุรการ

  >คณะเทคโนโลยีทางทะเล ติดต่อคุณสุรีรัตน์ โทร.ภายใน 1115
  >>คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์ ติดต่อคุณกนกวรรณ โทร.ภายใน 1116
  >>>และคณะอัญมณี ติดต่อคุณอำภา โทร.ภายใน 1117


  วันที่: 29/08/2017 เวลา 15:12:36 น. อ่าน: 415 ครั้ง