• ภาพกิจกรรม : งานกิจการนิสิต

  ประกวดหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๕๙


  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “ประกวดหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๕๙” ณ หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตที่พักอาศัยในหอพัก ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตในหอพัก ส่งเสริม ให้นิสิตได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลห้องพักให้น่าอยู่ อันจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก ....
  >>>อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์,
  >>>อาจารย์ดวงกมล เพ็ชร์ชะ อาจารย์ประจำคณะอัญมณี,
  >>>อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  เป็นกรรมการตัดสินให้คะแนน โดยมีผลการตัดสินดังนี้
  *รางวัลชนะเลิศจากหอพักนิสิต ๓ ห้อง C ๒๐๔,
  **รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นิสิตจากหอพักนิสิต ๑ ห้อง ๑๐๔,
  ***รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ จากหอพักนิสิต ๓ ห้อง C ๒๐๒
  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติ มอบรางวัลให้กับนิสิตที่ได้รับรางวัลในการประกวด โครงการประกวดหอพัก ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมทั้งชื่นชมและให้โอวาทในการใช้ชีวิตในหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัย • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 15/02/2017 เวลา 14:35:23 น. อ่าน: 602 ครั้ง