• ข่าว ประกาศ : งานประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญชวนให้บุคลากร แสดงความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ...


  ขอเชิญชวนให้บุคลากร แสดงความคิดเห็น
  "การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ... "
  เพื่อเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้รัฐจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบคอบและเป็นระบบ
  จึงขอให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นรายมาตรา ตามแบบรับฟังความคิดเห็นนี้
  แสดงความคิดเห็นที่นี้

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑


  วันที่: 15/05/2018 เวลา 14:06:21 น. อ่าน: 123 ครั้ง