• การศึกษา : งานบริการวิชาการ

    การชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิต ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕


    นิสิตที่ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว แต่ในระบบงานทะเบียนและสถิตินิสิตยังมีค่าใช้จ่ายค้างชำระ ให้มาติดต่อพี่หนิ่ง หรือพี่ตุ๊กตา พร้อมนำใบเสร็จที่ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตฉบับจริง มายื่นที่ห้องวิชาการ S – 104 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555


    วันที่: 09/03/2012 เวลา 10:45:34 น. อ่าน: 1006 ครั้ง