• การศึกษา : งานบริการวิชาการ

  ตารางสอนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560


  กำหนดการลงทะเบียนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
  นิสิตปริญญาตรี ชั้นปี 4 ขึ้นไป เริ่มลงทะเบียนเรียน
  วันที่ 27 พฤศจิกายน ระบบเปิด 08.30 น. - 1 ธันวาคม 2560

  นิสิตปริญญาตรี ชั้นปี 3 เริ่มลงทะเบียนเรียน
  วันที่ 28 พฤศจิกายน ระบบเปิด 08.30 น. - 1 ธันวาคม 2560

  นิสิตปริญญาตรี ชั้นปี 2 ขึ้นไป เริ่มลงทะเบียนเรียน
  วันที่ 29 พฤศจิกายน ระบบเปิด 08.30 น. - 1 ธันวาคม 2560

  นิสิตปริญญาตรี ชั้นปี 1 เริ่มลงทะเบียนเรียน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน ระบบเปิด 08.30 น. - 1 ธันวาคม 2560

  **เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560


  วันที่: 23/11/2017 เวลา 14:27:20 น. อ่าน: 1227 ครั้ง