• การศึกษา : งานบริการวิชาการ

    สำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560


    ขอให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน "ภาคต้น ปีการศึกษา 2560"ทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต URL : http://assess.buu.ac.th/new/
    ระหว่างวันที่ 13 พ.ย.-13 ธ.ค. 2560


    วันที่: 14/11/2017 เวลา 13:37:55 น. อ่าน: 282 ครั้ง