• ภาพกิจกรรม : งานบริการวิชาการ

    กองบริหาร วข.จันทบุรี แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์


    เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นำโดย ดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี อาจารย์คณะเทคโนโลยีทางทะเล บุคลากรงานบริการวิชาการ และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี



  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 10/11/2017 เวลา 15:50:05 น. อ่าน: 186 ครั้ง