• ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี : งานการเจ้าหน้าที่

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑-๒๕๖๐ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


      คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ๓๐๗-๒๕๔๘ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
     วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านภาษาอังกฤษ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

  รับสมัครตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

  รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ
  https://drive.google.com/file/d/0B7q2_KC2mofCQ29qTVlabHhBRnc/view


  วันที่: 07/11/2017 เวลา 09:39:24 น. อ่าน: 248 ครั้ง