• โครงการ/อบรม/กิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม งานบูรพา วัฒนธรรม ปี 2561


    ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี กำหนดจัดงาน “บูรพา วัฒนธรรม ปี ๒๕๖๑” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ของภาคตะวันออกผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทย มหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับครู อาจารย์ และนักเรียนในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้จึงขอเรียนเชิญสถานศึกษาส่งครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถส่งแบบตอบรับ ส่งได้ที่
    e-mail: patcharee@buu.ac.th หรือ Jumrus@buu.ac.th หรือโทรสาร ๐๓๙-๓๑๐๑๒๘ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑


    วันที่: 08/08/2018 เวลา 14:34:26 น. อ่าน: 603 ครั้ง