• โครงการ/อบรม/กิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    ขอเชิญร่วมงาน บูรพา วัฒนธรรม ปี ๒๕๖๐


    ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี กำหนดจัดงาน “บูรพา วัฒนธรรม ปี ๒๕๖๐” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ของภาคตะวันออกผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทย มหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับครู อาจารย์ และนักเรียนในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้จึงขอเรียนเชิญสถานศึกษาส่งครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถส่งแบบตอบรับ ส่งได้ที่ e-mail: patcharee@buu.ac.th หรือ jumrus@buu.ac.th หรือโทรสาร ๐๓๙-๓๑๐๑๒๘ ภายในวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐


    วันที่: 22/08/2017 เวลา 12:48:49 น. อ่าน: 289 ครั้ง