• การศึกษา : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    ประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐


    เนื่องด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพาได้คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและ บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้สิทธิ์เป็นผู้รับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตทุกระดับการศึกษาและบุคลากร ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)


    วันที่: 11/05/2017 เวลา 14:31:04 น. อ่าน: 837 ครั้ง