• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    กองบริหาร วข.จันทบุรี รับการประเมินคุณภาพการศึกษา


    เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล ชมแสง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจการประเมิน นำโดย ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ กรรมการตรวจการประเมิน, ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ กรรมการตรวจการประเมิน เพื่อนำผลการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา ไปพัฒนาการปฏิบัติงานแต่ละงานภายในกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 12/09/2018 เวลา 14:41:37 น. อ่าน: 137 ครั้ง