• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    ม.บูรพา วข.จันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม


    เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการระหว่างกองบริการวิทยาเขตและคณะฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ถือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานการศึกษาอีกด้วย ในการนี้มีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น ๓๐ คน



  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 14/08/2018 เวลา 15:34:52 น. อ่าน: 99 ครั้ง