• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    ม.บูรพา วข.จันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏศรีสะเกษ


    เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุด และระบบสารสนเทศ และนำกลับไปใช้ต่อไป  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 27/06/2018 เวลา 13:33:37 น. อ่าน: 138 ครั้ง