• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

  ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์แห่งชาติฯ


  ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล และโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี การประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญหลายเรื่อง อาทิ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเชื่อมั่นนโยบายภาครัฐ, โครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว, โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงความสัมพันธ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, การระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำคำของบประมาณ โครงการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓, การเสนอความคิดเห็นในเรื่องของการจัดประกวดภาพถ่าย และคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น
  ขอบคุณ ข่าว/ภาพ: จรัล บรรยงคเสนา facebook page: Siamnews Chanthaburi • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 01/06/2018 เวลา 15:25:41 น. อ่าน: 170 ครั้ง