• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    โครงการ“การจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต”


    งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “การจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสํานึก ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นบทบาทการมีส่วนร่วมของนิสิตหอพัก ในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ จนถึงระดับที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า สามารถนําความรู้ จากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันจนเป็นกิจวัตรประจำวันและสามารถถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ที่ได้ให้กับผู้อื่นในวงกว้างต่อไปได้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี กล่าวเปิดงาน นางสาวอรวรรณ ขุนจิต นักวิชาการศึกษา กล่าวรายงาน ภายในโครงการมีการแนะนำอาจารย์ประจำหอพัก โดยมี อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน อาจารย์ดวงกมล เพ็ชร์ชะ อาจารย์ภควรรณ เศรษฐมงคล ผู้แทนคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฝ่ายควบคุมดูแลหอพัก) กล่าวต้อนรับนิสิต และมีกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการจัดการพลังงาน โดยวิทยากรจากพลังงานจังหวัดจันทบุรี คุณ สุขี บัวแก้ว
    นอกจากนี้ ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ได้บรรยายในหัวข้อ “การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการด้วย ทั้งนี้มีนิสิตหอพักเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๑๘ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 30/11/2017 เวลา 10:52:03 น. อ่าน: 69 ครั้ง