• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Ulead Videostudio10


              กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Ulead Videostudio10 เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๑๑ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี นายอดิเรก นาวารัตน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือในการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Ulead Videostudio 10 และนายรัติภูมิ สีหะวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการถ่ายวีดีโอเพื่อนำมาตัดต่อวีดีโอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในการจัดทำสื่อวีดีโอเพื่อนำไปเผยแพร่ ในการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 25/04/2017 เวลา 15:55:05 น. อ่าน: 123 ครั้ง