• ภาพกิจกรรม : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

    โครงการการจัดการขยะ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี


    กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัด โครงการการจัดการขยะ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง L204 A อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี นายกิจจิพล แต่งผิว เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการแยกขยะแต่ละประเภท มีความตระหนักต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเพื่อสร้างการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการนำขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๑๔ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 17/03/2017 เวลา 13:48:47 น. อ่าน: 154 ครั้ง