• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    โครงการทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอนวิชานิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการ


    คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการ ทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอน วิชานิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการ (๘๓๒๔๔๕ และ ๘๓๒๔๔๕๕๙) ขึ้นในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้นิสิตตะหนักถึงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ การนำทรัพยากรจากพื้นที่ชุ่มน้ำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งแนวการการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การในการจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำจากเจ้าหน้าที่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเลชั้นปีที่ ๓ - ๔ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการ และอาจารย์ประจำรายวิชา จำนวนรวม ๓๔ คนเข้าร่วมโครงการ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 27/11/2018 เวลา 16:12:38 น. อ่าน: 272 ครั้ง