• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    ปฐมนิเทศนิสิต ป.โท เทคโนโลยีทางทะเล รุ่นแรก


    คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีทางทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ให้กับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางทะเล จำนวน ๑๔ คน ณ ห้อง S๖๐๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลแก่นิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางทะเล การเตรียมพร้อมในการเรียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต และคณาจารย์ในคณะฯ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 14/09/2018 เวลา 11:39:36 น. อ่าน: 346 ครั้ง