• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  โครงการเทคโนโลยีทางทะเล สู่โรงเรียน


  คณะเทคโนโลยีทางทะเล ได้จัดโครงการเทคโนโลยีทางทะเล สู่โรงเรียน ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย จังหวัดจันทบุรี
            คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดโครงการเทคโนโลยีทางทะเล สู่โรงเรียน ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน และ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์เทคโนโลยีทางทะเลแก่นักเรียนในเขตพื้นที่จันทบุรีในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งการทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
            ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษ์ทะเล สิ่งแวดล้อม และชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางทะเลแก่นักเรียน และยังเป็นการฝึกความอดทน การเสียสละ ความสามัคคี และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่นิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเลที่เป็นพี่เลี้ยงโครงการให้เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป
            โดยในวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเลได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และจัดทำสวนหย่อมให้แก่โรงเรียนวัดวังจะอ้าย ซึ่งการดำเนินงานดักล่าวได้สำเร็จไปด้วยดี ส่วนใน วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางคณะเทคโนโลยีทางทะเลจะเดินทางกลับไปที่โรงเรียนอีกครั้ง เพื่อทำกิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางทะเลแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนวัดวังจะอ้าย จังหวัดจันทบุรี • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 11/05/2018 เวลา 14:06:59 น. อ่าน: 710 ครั้ง