• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    คณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วมจัดโครงการชาวเล ชาวสวน ชาวไร่


    คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมจัดโครงการชาวเล ชาวสวน ชาวไร่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ระหว่างนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และนิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตแต่ละคณะและแต่ละวิทยาเขตได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และสามารถทำงานร่วมกันผ่านการทำกิจกรรมในการคืนกำไรสู่สังคมโดยการซ่อมบำรุงฝ่ายทดน้ำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีและรักใคร่กลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการนี้มีนิสิต คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเลเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๓๐ คน กิจกรรมครั้งนี้ได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตและบุคลากรของทั้ง ๓ คณะ ๒ วิทยาเขต  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 23/02/2018 เวลา 10:15:20 น. อ่าน: 613 ครั้ง