• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดโครงการใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


    คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ ใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อเสริมหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้กับนิสิตแรกเข้าและก่อนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เสริมสร้างแนวทางในการดำรงชีวิตโดยมีหลักธรรมเป็นแนวคิดพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างพื้นฐานการฝึกฝนจิตใจ ในการเตรียมพร้อมต่อการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๔ คณะเทคโนโลยีทางทะเล เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๙๗ คน
    ผลจากการจัดโครงการส่งผลให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต มีหลักธรรมและแนวทางในการดำเนินชีวิตพื้นฐาน และนิสิตมีจิตใจที่พร้อมทีจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค โดยมีธรรมะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 23/02/2018 เวลา 09:20:54 น. อ่าน: 277 ครั้ง